Marka Tescil Başvurusunun 5/1-ç Nedeniyle Reddi Kararına İtiraz Hakkı ve İtiraz Gerekçeleri

 

1- Marka Tescil Başvurusunun Reddi Kararı ve Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 5 hükmünde yer verilen gerekçeler “mutlak red nedenleri” olarak adlandırılmakta olup düzenlemede yer verilen gerekçelerden birinin varlığı halinde marka tescil başvurusu Kurum tarafından re’sen reddedilir. Diğer bir deyişle mutlak ret nedenleri gerekçesi ile marka başvurusunun reddedilmesi için üçüncü kişilerin itirazı gerekmemektedir. İlgili kanun maddesinde sayılan ve ret kararı gerekçesi olarak Kurum tarafından en sık başvurulan düzenleme 5/1-ç bendindeki düzenlemedir. Düzenleme aynen şöyledir: “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler” marka olarak tescil edilemeyecektir.

2- Marka Tescil Başvurusunun 5/1-ç Nedeniyle Reddi Kararı

Kurum tarafından SMK 5/1-ç düzenlemesine göre marka tescil başvurusunun reddine karar verilebilmesi için şu şartların bir arada bulunması gerekmektedir:

i. Daha önceki bir tarihte başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş bir marka bulunmalı. (önceki marka)

ii. Önceki marka ile yeni başvurunun sınıflarının aynı veya aynı türde olması gerekir. (Aydı türde sınıf kavramı ile makalemiz için tıklayınız.) 

iii. Önceki marka ile yeni başvurunun işaretlerinin aynı veya ayırt edilemeyecek benzer olması gerekir. (İşaretlerin ayırt edilemeyecek kadar benzerliğinin kapsamı hakkındaki Yargıtay kararı incelememizi okumak için tıklayınız.)

3- Marka Tescil Başvurusunun Reddi Kararına İtiraz Hakkı ve İtiraz Gerekçeleri

3.1. Marka Tescil Başvurusunun Reddi Kararına İtiraz Mercii: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

Kurum tarafından yukarıdaki şartların bir arada bulunması halinde marka tescil başvurusunun reddine karar verilebilir. Başvuruyu incelemekle görevlendirilen ilgili uzman tarafından verilen marka başvurusunun reddi kararına itiraz edilerek bu kararın yeniden gözden geçirilmesi ve Kurul tarafından incelenmesi sağlanabilir. Kurul, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı ve itiraza konu kararda görevli bulunmayan en az iki uzman üyeden oluşur.

3.2. Marka Tescil Başvurusunun Reddi Kararına İtiraz Süresi: 2 AY

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 20/2 hükmü gereği marka tescil başvurusunun reddi kararının ilgilisine (tescil başvurusu yapana veya vekiline) tebliğ edildiği tarihten itibaren iki aydır.

3.3. Marka Tescil Başvurusunun Reddi Kararına İtiraz Ücreti: 940,00 TL. (2023)

Marka tescil başvurusunun reddi kararına karşı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na yapılacak itirazın ücreti 2023 yılı için 940,00 TL’dir. Bu ücret Kurum’a ödenecek olup, itirazın kabulü veya reddi kararı üzerine iade edilip edilemeyeceği kararlaştırılacaktır. Hangi hallerde iade edileceği aşağıdaki başlıklarda tartışılacaktır.

3.4. Marka Tescil Başvurusunun Reddi Kararına İtirazın Kabul Edilmesi: Markanın Yayımı ve Ücret İadesi

Marka tescil başvuru sahibinin itirazının kabul edilmesi halinde uzman tarafından verilmiş olan başvurunun reddine dair karar kaldırılacak ve marka tescil başvurusunun Bülten’de yayımına karar verilecektir. Bu aşamadan sonra üçüncü kişilerin yayıma itiraz süresi başlamış olacaktır. Yayıma itiraz edilmezse tescil ücreti yatırıldıktan sonra markanın tesciline karar verilecektir.

Ayrıca uzman kararına itiraz üzerine Kurul tarafından verilecek kabul kararı üzerine Kurum’a ödenen karara itiraz ücreti olan 940,00 TL ücret iade edilecektir. Fakat bunun için Uyg. Yön. madde 34’te bazı şartlar getirilmiştir: i. tek taraflı işlemlerde alınmış bir karara itiraz edilmiş olmalıdır, ii. İtiraz tam olarak kabul edilmelidir (kısmi kabullerde ücret iadesi yapılmaz), iii. ücret iadesi itiraz sahibi tarafından talep edilmelidir.

3.5. Marka Tescil Başvurusunun Reddi Kararına İtirazın Reddedilmesi: YİDK Kararının İptali Davası

Marka tescil başvurusunun reddine dair karara yapılan itirazın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından da reddedilmesi halinde bu karara karşı YİDK Kararının İptali Davası olarak adlandırılan davanın açılması mümkündür. Bu dava ilgili kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde, TPMK tüzel kişiliğine karşı, Ankara FSHH Mahkemelerinde açılacaktır. Detaylar hakkında bilgi almak için tıklayınız.

3.6. Marka Tescil Başvurusunun Reddi Kararına İtiraz Gerekçeleri

Marka tescil başvurusunun reddi kararına karşı ileri sürülebilecek itiraz gerekçelerinin bir sınırı bulunmamaktadır. Uygulamada genellikle itiraz gerekçeleri olarak ileri sürülen sebepler şöyledir: i. İşaretlerin aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olmadığı, ii. Sınıfların aynı türde olmadığı, iii. Kurumun mevcut benzerlikleri mutlak ret kapsamında ele alamayacağı gibi.

Marka tescil başvurusunun Kurum tarafından mutlak ret nedenlerine dayalı olarak reddedilmesi halinde bu karara karşı ileri sürülecek itirazlar iki aylık süre içerisinde verilecek sonraki tarihli dilekçelerle güncellenebilir (Uyg. Yön. m. 31/3). Yeni itiraz gerekçeleri de ileri sürülebilir. Fakat itiraz süresi dolduktan sonra, yani iki aylık süre geçtikten sonra yeni itirazlar gerekçeleri ileri sürülemez (SMK m. 20/2-son cümle).

3.7. Marka Tescil Başvurusunun Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi: Karara İtiraz Formu

SMK Uygulama Yönetmeliği madde 31/2 gereği “Karara itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları belirtilmek suretiyle ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı karara itiraz formu ile Kuruma yapılır.” Fakat bu form uygulamadan kaldırılmış olup marka başvurusunun reddi kararına itiraz dilekçesinin uzman bir Marka Vekili ile hazırlanması ve Kurum'a verilmesi tavsiye edilmektedir.

Sonuç Olarak

Marka tescil başvurusunun SMK 5/1-ç nedeniyle Kurum tarafından reddedilmesi halinde, bu karara karşı itiraz mümkün olup, kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz edilebilir. Karara itiraz ücreti 2022 yılı için 580,00 TL iken 2023 yılında 940,00 TL olmuştur. Karara itiraz başvurusu ile gerekçeli olarak yapılacak itirazın reddedilmesi halinde YİDK kararının iptali davası açılması mümkündür. YİDK Kararının İptali Davası için buraya, Kurum tarafından yapılabilecek işaret benzerliği denetiminin sınırları hakkındaki bir Yargıtay kararını inceleyen makalemizi okumak için buraya tıklayınız.

Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 07.10.2021

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.