Marka Benzerliği İncelemesi Kriterleri ve Örnek Davalarda Yargıtay Kararları - 5

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 15.03.2021 tarihli, 2020/1732 E.  ,  2021/2426 K. sayılı kararı

Özeti: Sınıfları aynı olan “Çikoform” markasının “Eti Form” markası ile benzerliğinin incelendiği dosyada;

i. Çatı markanın asli unsurunun (Eti, Ülker gibi) dışında kalan ibarelerin tanımlayıcı nitelikte olduğu, bu nedenle “form” ibaresinin de asli unsur olarak değerlendirilmesinin yerinde olacağı,

ii. “form” ibaresinin ayırt ediciliği düşük olsa bile tescili istenen markada da “çiko” ve “form” ibarelerinin birleşiminden oluşan kelimenin yeni ve anlamlı bir kelime yaratmadığı dikkate alınarak her iki ibarenin ayrı ayrı asli unsur olarak kullanıldığının kabul edilmesi gerektiği,

iii. Bu halde iki marka arasındaki “form” ibaresinin markalar arası karıştırılma ihtimalini artıracağı ve “çikoform” ibaresine yeterli ayırt ediciliği katmayacağı, çatı markanın bir ürünüymüş gibi algılanma ihtimalinin bulunduğu görüşü kabul edilmiştir.

Davanın Konusu: Davacı vekili, müvekkilinin “Çikoform” ibaresini marka olarak tescil ettirmek için davalı kuruma başvuruda bulunduğunu, 2015/97057 kod numarasını alan başvuruya davalı şirketçe kendisi adına tescilli “Form” ibareli markalar mesnet gösterilmek suretiyle yapılan itirazın Markalar Dairesi tarafından kabul edildiğini ve başvurularının reddedildiğini, anılan karara karşı yaptıkları itirazın ise YİDK nezdinde kabul görmediğini ileri sürerek, davalı kurum kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı: İlk derece mahkemesince, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait "ÇİKOFORM" ibareli başvuru ile davalıya ait "ETİ FORM" asıl unsurlu markaların 29., 30. ve 32. sınıf içindeki tüm mallar bakımından aynı/aynı tür mal ve hizmetleri kapsadığı, marka işaretleri yönünden ise 556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesi anlamında taraf markalarının bütünsel olarak benzemediği ve karıştırılma tehlikesi bulunmadığı, davalı tarafın tanınmışlığının "ETİ" ibaresinden kaynaklandığı, bu halde 2017-M-2698 sayılı YİDK kararının iptali koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulü ile YİDK’in 2017-M-2698 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.

Karara karşı davalılar vekillerince ayrı ayrı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

İstinaf Mahkemesi Kararı: İstinaf mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, dava konusu başvurunun, "ÇİKO" ve "FORM" ibarelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulduğu ancak bir araya gelen ibarelerin anlamlarını kaybederek yeni ve farklı anlamda bir ibare ortaya çıkarmadığı, ortalama tüketici kitlesi nezdinde davacıya ait başvurunun, "ÇİKO+FORM" şeklinde iki ayrı ibare olarak algılanacağı bu nedenle "FORM" ibaresinin başvurunun asli unsurunu teşkil ettiği, redde mesnet markalarda yer alan "ETİ" ibaresinin davalı şirketin şemsiye markası olması ve markalardaki diğer unsurların da tanımlayıcı nitelikte oldukları gözetildiğinde redde mesnet markaların asli unsurunu da "FORM" ibaresinin temsil ettiğinin kabulü gerektiği, bir markanın tescilli olduğu sürece korunması asıl olup, "FORM" ibaresinin ayırt edici niteliğinin düşük olduğu kabul edilse dahi bu ibarenin dava konusu başvuruda da asli unsur olarak kullanıldığı ve başvuruya yeterli ayırt ediciliğin katılmadığı düşünüldüğünde, markalar arasında başvuru kapsamından çıkarılan 29, 30 ve 32. sınıf mallar yönünden 556 sayılı marka KHK'nın 8/1-b maddesi anlamda benzerlik ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, en azından ortalama tüketicilerce markaların ilişkilendirileceği ya da başvurunun davalı şirketin seri markalarından biri olarak algılanacağı gerekçesiyle davalılar vekillerinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve esas hakkında yeniden hüküm tesis edilmek suretiyle davanın reddine karar verilmiştir. (Yerel mahkeme kararını kaldıran istinaf mahkemesi kararının onanmasına karar verilmiştir.)

 

Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 05.06.2021

 

Marka Benzerliği İncelemesi Kriterleri ve Örnek Davalarda Yargıtay Kararları – 6 başlıklı makale için tıklayınız.

Marka Benzerliği İncelemesi Kriterleri ve Örnek Davalarda Yargıtay Kararları – 4 başlıklı makale için tıklayınız.

Marka Benzerliği İncelemesi Kriterleri ve Örnek Davalarda Yargıtay Kararları – 3 başlıklı makale için tıklayınız.

Marka Benzerliği İncelemesi Kriterleri ve Örnek Davalarda Yargıtay Kararları – 2 başlıklı makale için tıklayınız.

Marka Benzerliği İncelemesi Kriterleri ve Örnek Davalarda Yargıtay Kararları – 1 başlıklı makale için tıklayınız.

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.