Marka Devreden Tarafın Devralanın Sonraki Markalarına İtiraz Etmesi

 

1- Marka Devralanın Hakları ve Müktesep Hak İlkesi

Marka hukukunda müktesep hak kavramının sınırları ve kapsamı şu yazımızda teferruatlı bir biçimde ele alınmıştı.

Kısaca tekrar değinmek gerekirse bir marka sahibinin önceki tarihli markasına itiraz edilmemiş ve bu marka, sahibi adına kesinleşmişse, sonraki tarihli marka başvurularına da (aynı sınıfta veya kapsamındaki sınıflarda olmak ve asli unsurları aynı olmak kaydı ile) itiraz edilemez. İtiraz edilse dahi müktesep hakkın varlığı nedeniyle itirazlar reddedilir. Eğer sonraki tarihli marka başvurusu ile önceki tarihli tescilli markadan uzaklaşılmış ve özellikle itiraz eden tarafın markasına yanaşılmışsa bu kez müktesep hakkın sınırları aşılmış olacaktır. Detaylar için tıklayınız. 

Tescilli bir markayı devralan kişi de bu ilkeden aynen yararlanır. Diğer bir deyişle, sanki marka en başından beri kendi adına tescilliymiş gibi müktesep hakkı da devralır. Böylelikle devralan tarafın daha sonraki tarihte kendi adına yapacağı benzer nitelikli marka başvuruları, önceki tarihli devralınmış markadan yararlanır ve müktesep hak ilkesi gereğince devredenin yapacağı olası yayıma itirazları bertaraf etme imkanı verir.

2- Devralanın Sonraki Marka Tescil Başvurularına Devreden Tarafın İtiraz Etmesi

Güncel bir Yargıtay kararına konu olan olayda yerel mahkemece yukarıdaki ilkeler benimsenerek karar verilmiş, devredenin yaptığı itirazların reddedilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Zira devralanın tarafın sonraki tarihli marka başvurusu, devraldığı marka ile seri marka yaratma niteliğinde olup müktesep haktan faydalanır. Dosya Bölge Adliye Mahkemesi önüne gittiğinde ise karar değişmiş, ilgili Daire, müktesep haktan söz edilebilmesi için devralınan markanın tescil tarihinin beş yılı doldurması gerektiği kabul edilmiştir. Yargıtay ise konuyla ilgili kararında aynen şu ifadelere yer vermiştir:

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 23.02.2021 tarihli, 2020/1417 E. - 2021/1610 K. sayılı kararında: “… Bölge Adliye Mahkemesince, davalıya ait 2010/4415 sayılı markanın, davaya konu başvuru yönünden müktesep hak teşkil etmeyeceği kabul edilmiş ise de, 2010/4415 sayılı markanın davacı tarafça davalıya devredildiği ve başvuru markasıyla tescil kapsamlarının aynı olduğu dikkate alındığında, davacı yönünden müktesep hakkın varlığı için 5 yıllık kullanım süresinin dolmasına gerek bulunmadığı, davacı tarafça 20/05/2013 tarihli 2010/4415 sayılı markasını devir sözleşmesi ile devrettikten sonra davalının aynı asıl unsurları kullanarak yeni başvuruda bulunmasına itiraz edip hükümsüzlük istemesinin Medeni Kanun 2. maddeye göre “çelişkili davranış yasağına” aykırı olduğu, davalının başvurusunda önceki markasına “HOLDİNG 1961 DKY OTOMOTİV” ibaresini eklemesinin de daha önceden davacılar adına bu ibareleri konu alan herhangi bir marka tescilinin bulunmaması, tam tersine davalı adına aynı/benzer mal ve hizmetler yönünden tescilli 2013/26951 sayılı “DKY OTOMOTİV” markasının bulunması nedeniyle davacının tescilli markasına yanaşma olarak değerlendirilemeyeceği kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken…”

Sonuç Olarak

Tescilli markayı bir başkasına devredenler, nedendir bilinmez, devir sonrasında devralan tarafından gerçekleştirilen benzeri marka tescil başvurularına itiraz etmekte, sanki devrettiği markanın kullanılmasını engellemek niyetindeymişçesine yeni uyuşmazlıklar çıkaracak tutum sergilemektedir. Bu davranış biçimi, devralan tarafın müktesep hakkına ilişkin savunma kapsamını daha da mühim hale getirmektedir. Müktesep hak savunması için tescilli markanın varlığına “uzun süre” itiraz edilmemesi şartı aranmakta ise de yukarıdaki dosyada bu sürenin 5 yıl şeklinde uygulanmayacağı tekrar ifade edilmiştir. Tescilli marka sahibinin devrettiği markasına ilişkin yeni başvurulara itirazı hem müktesep hak çerçevesinde hem de “çelişkili davranma yasağı” kapsamında değerlendirilebilecektir.

Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 09.10.2022

 

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.