MARKA ARAŞTIRMASI VE ANALİZ

Marka tescil başvurusu yapmadan önce gerçekleştirilmesi gereken en önemli adım marka araştırması yapılmasıdır. Marka araştırması sayesinde, başvurunun Kurum tarafından reddedilme olasılığı ve marka başvurusunun bültende yayımlanmasından sonra diğer marka sahipleri tarafından gelebilecek itirazlar en aza düşürülecektir.

Marka araştırması yapılmazsa, başvuru Kurum tarafından inceleme aşamasında veya başvuruya gelen itirazlar sonucunda reddedilebilir. Böyle bir durumda Kurum kararlarına karşı itiraz etmek ve dava açmak gerekebileceği gibi yeniden başvuru yapmak da gerekebilir. Her iki olasılıkta da marka başvurusu yapan kişilerin zaman ve para kaybı yaşayacağı açıktır. İkinci başvuru yapılana kadar kötü niyetli kişilerin markanızın aynısını tescil ettirmek için başvuru yapması da hayli olasıdır. Bu durumda önce başvuru yapan kişinin markası tescil edileceğinden, telafisi zaman ve maliyet isteyen bir durum ortaya çıkacaktır.

Tüm bu risklerin ortadan kaldırılması için mutlaka uzman bir marka vekili tarafından marka araştırması yapılmalıdır. Marka araştırması şu unsurları kapsar:

  1. Markanın, marka olamayacak işaretler kapsamında olup olmadığının araştırılması
  2. Markanın tescil edilebilirlik kriterlerine uygun olup olmadığının araştırılması
  3. Markanın benzerlik araştırmasına tabi tutulması
  4. Markanın sınıfının doğru belirlenmesi

 

1-Markanın, Marka Olamayacak İşaretler Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılması

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Yukarıda verilen tanıma uygun olmayan markalar tescil edilemez. Yani marka yeterli ayırt ediciliğe sahip olmalı ve sicilde gösterilebilir olmalıdır.

 

2-Markanın Tescil Edilebilirlik Kriterlerine Uygun Olup Olmadığının Araştırılması

Marka tescil başvuruları Kurum tarafından belli kriterlere göre incelemeye tabi tutulur. Başvuru ilk önce şekli incelemeden sonrasında ise Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. Maddesinde sayılan mutlak ret sebeplerine aykırılık incelemesinden geçer. Kanun’un 5. Maddesinde marka tescilinde mutlak ret nedenleri sayılmıştır :

Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

          a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

          b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

          c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

          ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

          d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

          e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

         f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

         g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

         ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş

diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

        h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

        ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

        i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

Buna göre marka örneğinin yukarıda sayılan marka olarak tescil edilemeyecek işaretlerden olup olmadığı belirlenmelidir. Bu belirleme yapılırken, sayılan kriterlerin her markaya farklı uygulanacağı, logoda yer alan bir rengin veya bir harfin dahi marka başvurusunun reddedilmesine sebep olabileceği bilinmelidir. Araştırmanın bu aşamasında linkinden ulaşılabilecek inceleme kılavuzundan faydalanılmalıdır.

 

3-Markanın Benzerlik Araştırmasına Tabi Tutulması

Bir marka, kendinden önce tescil edilmiş bir marka ile aynı veya aynı türdeki hizmetler kapsamında, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içeriyorsa Kurum tarafından başvuru reddedilir.

Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

Buna göre benzerlik araştırması yapılırken markanın, kendinden önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markalar ile arasındaki ilişki halk tarafından karıştırılma ihtimaline kadar ayrıntılı biçimde incelenmelidir.

 

4- Markanın Sınıfının Doğru Belirlenmesi

Marka sınıfı, Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nice Anlaşması kapsamında belirlenen, markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri belirten 45 adet sınıftır. Bunlardan 1-34 arası mal sınıfları, 35-45 arası olanlar ise hizmet sınıflarıdır. Linke tıklayarak tüm marka sınıflarına ulaşılabilir. Marka sınıfı doğru tespit edilemezse, gerçekte markanın kullanıldığı sektör için bir başka kişi tarafından benzerlerinin tescil edilmesi riski mevcuttur.

Başvuru esnasında istenildiği kadar sınıf seçilmesi mümkündür. Tescil ettirilmek istenen her sınıf için Kurum ek ücret talep eder. Markanın kullanılacağı sektörler belirlenerek uygun sınıflar bulunmalıdır.

Tescil edildikten sonra 5 yıl içinde kullanılmayan veya kullanımına 5 yıl ara verilen markalar dava açılarak iptal edilebilir. Markanın belirli sınıflar için iptal edilmesi mümkündür. Bu nedenle sınıf tespit edilirken doğru tespit yapılmalı ve 5 yıl içinde kullanılma ihtimali olmayan sınıflar seçilmemelidir.

Kutel Marka Tescil Ofisi, marka tescili, yayıma itiraz, marka davaları, marka izleme gibi Marka Vekili tarafından yürütülebilecek tüm hizmet alanlarında uzmanlık ve tecrübe sahibidir. Sürecin başından sonuna dek titiz bir çalışma ile tüm işlemlerinizi yürütür. Marka tesciline ilişkin konular hakkında bilgi almak ve bizimle çalışmak için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.