MARKA YAYIMINA İTİRAZ

 

Tüm marka tescil başvuruları, tescil edilmeden önce düzenli olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Marka Bülteni’nde yayımlanır. Bültende yayımlanan başvurulara ilgililer tarafından yayım tarihinden itibaren iki ay içinde itiraz edilebilir. İtirazlar gerekçeli olarak hazırlanıp Kurum’a iletilmeli ve itiraz ücreti yatırılmalıdır. İtirazın gerekçesinin hazırlanması önemli bir husus olup, uzman marka vekilinden hizmet alınması hak kayıplarının önüne geçecektir. Aşağıdaki hususlar itiraz gerekçesi olarak ileri sürülebilir:

1-Markanın;

     a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

     b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

     c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

     ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

     d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

     e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

     f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

     g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

     ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

     h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

     ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

     i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler içerdiği,

2-Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunduğu,

3-Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescil ettirmek için başvuru yaptığı,

4-Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edildiği,

5-Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka içerdiği,

6-Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği,

7-Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içerdiği,

gerekçeleri ile marka başvurularına itiraz edilebilir. Gerekçenin doğru belirlenmesi ve gerekçeye dayanılarak itiraz dilekçesinin titizlikle hazırlanması gerekir. İtiraz sonucunda marka başvurusu kısmen veya tamamen reddedilebileceği gibi itiraz da reddedilebilir. Tüm kararlara karşı Kurum nezdinde yeniden itiraz edilebilir. Bu itirazdan da lehe sonuç alınamazsa Kurum kararına karşı dava açılabilir. 

 

Kutel Marka Tescil Ofisi, marka tescili, yayıma itiraz, marka davaları, marka izleme gibi Marka Vekili tarafından yürütülebilecek tüm hizmet alanlarında uzmanlık ve tecrübe sahibidir. Sürecin başından sonuna dek titiz bir çalışma ile tüm işlemlerinizi yürütür. Marka tesciline ilişkin konular hakkında bilgi almak ve bizimle çalışmak için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.