MARKA DAVALARI

 

Marka hukukundan kaynaklanan pek çok dava bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

-Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı açılabilecek davalar,

-Marka hakkının ihlali halinde fiilin ihlal olup olmadığının tespiti, muhtemel ihlalin önlenmesi, ihlal fiillerinin durdurulması, ihlalin kaldırılması, ihlale sebep olan ürünlere veya makinelere el konulması, imha edilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi, mülkiyetinin kendisine devri talepli davalar,

-Marka hakkının ihlali nedeniyle manevi ve maddi tazminat davaları,

-Markanın kullanılmaması sebebiyle iptal davası,

-Markanın hükümsüzlüğü davası.

 

1-Kurum Kararlarına Karşı Açılabilecek Davalar

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verdiği marka başvurusunun reddi, itirazın reddi veya kısmen kabulü gibi kararlara karşı Kurum nezdinde itiraz edilebilir. İtirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca incelenip karara bağlanır. Tüm bu kararlara karşı Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabilir.

 

2-Marka Hakkının İhlali Halinde Açılabilecek Davalar

Marka hakkının ihlali halinde fiilin ihlal olup olmadığının tespiti, muhtemel ihlalin önlenmesi, ihlal fiillerinin durdurulması, ihlalin kaldırılması, ihlale sebep olan ürünlere veya makinelere el konulması, imha edilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi, mülkiyetinin kendisine devri talepleri ile dava açılabilir.

 

3--Marka Hakkının İhlali Nedeniyle Manevi Ve Maddi Tazminat Davaları

Marka hakkı ihlal edilen kişiler, ihlal edenlere karşı maddi ve manevi tazminat talebi ile dava açabilir, itibar tazminatı talep edebilir.

Maddi tazminat taleplerinde hak sahibinin zararı, yoksun kalınan kazanç ve fiili zararı kapsar. Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, hak sahibinin seçeceği yöntem uygulanır. İhlal edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir, ihlal edenin elde ettiği net kazanç veya ihlal edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli seçilebilir.

İtibar tazminatı, marka hakkının ihlali durumunda, hakka konu ürün ve hizmetlerin, ihlal eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda markanın itibarı zarara uğrarsa bu nedenle talep edilebilecek tazminattır.

 

4-Markanın Kullanılmaması Sebebiyle İptali Davası

Tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca haklı bir neden olmadan kullanılmamış olan veya kullanımına 5 yıl ara verilmiş olan markaların iptali için dava açılabilir.

Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

- Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.

- Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

- Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.

Markanın iptaline karar verilmesi hâlinde bu karar, dava tarihinden itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir.

 

5-Markanın Hükümsüzlüğü Davası

Markanın hükümsüzlüğü davası, Sınai Mülkiyet Kanunu’un 5. Ve 6. Maddesinde sayılan sebeplerin varlığı iddiasıyla, markanın hükümsüz kılınmasının talep edildiği dava türüdür.

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde, bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.

 

Kutel Marka Tescil Ofisi, marka tescili, yayıma itiraz, marka davaları, marka izleme gibi Marka Vekili tarafından yürütülebilecek tüm hizmet alanlarında uzmanlık ve tecrübe sahibidir. Sürecin başından sonuna dek titiz bir çalışma ile tüm işlemlerinizi yürütür. Marka tesciline ilişkin konular hakkında bilgi almak ve bizimle çalışmak için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.